Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Jachtexpert H.J. Musch: Jachtexpert H.J. Musch , uitvoerder van de opdracht.

Expertise: Het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht door Jachtexpert H.J. Musch, of door hem ingeschakelde derden.

Expertiserapport: Rapport met de bevindingen van de expert die de expertise heeft verricht, opgemaakt naar aanleiding van de expertise.

Opdracht: De conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie, bouwbegeleiding, geschillenbemiddeling e.d. van een pleziervaartuig, welke Jachtexpert H.J. Musch voor opdrachtgever verricht.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die Jachtexpert H.J. Musch de opdracht verstrekt.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Jachtexpert H.J. Musch en opdrachtgever.

Pleziervaartuig: Een schip dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, met een romplengte van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter (Wet Pleziervaartuigen, 29/11/1996).

Werkdag: Doordeweekse dag met uitzondering van nationale feestdagen.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen Jachtexpert H.J. Musch en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van het expertiserapport en zijn tevens van toepassing ten aanzien van derden die op enige wijze rechten willen doen gelden met betrekking tot de expertise of het expertiserapport.

2. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk niet op de overeenkomst van toepassing.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Jachtexpert H.J. Musch schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende opdracht ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

4. De brochure ‘Wat van belang is om te weten’ maakt deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en annulering

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jachtexpert H.J. Musch de opdracht aan de opdrachtgever bevestigt.

2. De opdrachtgever is gehouden om uit eigener beweging, en tevens op eerste verzoek daartoe aan Jachtexpert H.J. Musch alle informatie en gegevens te verstrekken met betrekking tot de opdracht en/of het pleziervaartuig, die in het kader van de expertise van belang zouden kunnen zijn.

3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte informatie, gegevens, specificaties e.d. juist en volledig zijn.

4. Jachtexpert H.J. Musch bepaalt op welke wijze de expertise wordt uitgevoerd.

5. Jachtexpert H.J. Musch bevestigt aan de opdrachtgever de plaats en het tijdstip van de expertise. Het tijdstip geldt bij benadering. Overschrijding van dit tijdstip, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de Jachtexpert H.J. Musch voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdig uitgevoerde expertise.

6. Jachtexpert H.J. Musch verricht de expertise conform het door opdrachtgever meegedeelde doel (conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie etc.). De resultaten van de expertise zijn niet geschikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.

7. Jachtexpert H.J. Musch voert de expertise uit op basis van de ten tijde van de expertise algemeen bekende stand van de techniek.

8. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het pleziervaartuig is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de daartoe bevoegde(n) goedkeuring heeft (hebben) gegeven voor het uitvoeren van de opdracht.

9. Op het moment van de expertise, dient het te keuren pleziervaartuig aan bepaalde voorwaarden te voldoen zodat een representatieve expertise kan worden verricht. Deze voorwaarden staan vermeld in de brochure ‘Wat van belang is om te weten’.

10. Indien Jachtexpert H.J. Musch de expertise niet kan uitvoeren omdat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Jachtexpert H.J. Musch recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De geleden schade wordt vastgesteld aan de hand van de door de Jachtexpert H.J. Musch gehanteerde tarieven.

11. Annuleren kan schriftelijk of per e-mail. Er zijn geen kosten aan de annulering verbonden indien de annulering uiterlijk 4 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip van expertise door Jachtexpert H.J. Musch is ontvangen. Indien de annulering later wordt ontvangen, dan is Jachtexpert H.J. Musch gerechtigd het door opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening te brengen.

Artikel 4: Tarieven

1. Jachtexpert H.J. Musch stelt jaarlijks de tarieven voor een expertise vast.

2. Het bedrag dat Jachtexpert H.J. Musch in rekening brengt met betrekking tot de opdracht wordt vastgesteld aan de hand van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gehanteerde tarieven.

3. De tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

4. De tarieven voor een taxatie worden vastgesteld op basis van de scheepslengte. De binnen Jachtexpert H.J. Musch bekende afmetingen worden hiervoor gehanteerd. De tarieven voor de overige expertises worden vastgesteld op basis van het door Jachtexpert H.J. Musch gehanteerde uurtarief, voorrijkosten en administratiekosten. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Jachtexpert H.J. Musch voor alle directe kosten en schade (hieronder wordt uitsluitend verstaan herstel- en reparatiekosten en eventuele vervangingskosten), op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot maximaal het voor betreffende opdracht verschuldigde tarief.

2. Jachtexpert H.J. Musch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte kosten en indirecte schade (hieronder wordt onder andere verstaan gederfd gebruiks- dan wel vakantiegenot, vertragingsschade, liggeld), op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

3. De opdrachtgever vrijwaart Jachtexpert H.J. Musch tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Jachtexpert H.J. Musch is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het door hem gekeurde pleziervaartuig.

5. Jachtexpert H.J. Musch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die verband houden met dan wel voortvloeien uit niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in artikel 3 lid 2, lid 3 of lid 9.

Artikel 6: Overmacht 

1. Indien en voor zover Jachtexpert H.J. Musch zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, defecten aan machines of installaties, stagnatie in de aanvoer van grond- hulp- en brandstoffen, ziekte of ongeval van de expert of de onbereikbaarheid van het pleziervaartuig.

Artikel 7: Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt Jachtexpert H.J. Musch een ingebrekestelling in de zin van een herinneringsnota. Indien deze herinneringsnota niet op tijd wordt betaald, heeft Jachtexpert H.J. Musch het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening.

Artikel 8: Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Jachtexpert H.J. Musch is het Nederlands recht van toepassing.