Disclaimer

Van belang om te weten

De onderzoeken zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de conditie van het schip of onderdelen ervan op het moment van het onderzoek.

Een onderzoek is een momentopname; de bevindingen ervan worden vastgelegd in een rapport. Jachtexpert H.J. Musch spant zich in om dit onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, maar kan er uiteraard niet voor instaan dat het gekeurde ook na de momentopname zal blijven in de staat waarin het verkeerde op het moment van het onderzoek.

Voor problemen of gebreken aan een schip die na het verrichte onderzoek aan het licht komen en die redelijkerwijs, gezien de aard en werkwijze van het onderzoek, niet hadden moeten worden vastgesteld door de expert, is Jachtexpert H.J. Musch niet aansprakelijk.
Ook is Jachtexpert H.J. Musch niet aansprakelijk voor gebreken die ten tijde van het onderzoek verborgen waren. Onder een verborgen gebrek wordt een gebrek verstaan dat ook voor de expert verborgen is. Eventuele aansprakelijkheid van Jachtexpert H.J. Musch is te allen tijde beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het bedrag van de opdracht.
Het uitspreken van verwachtingen door de expert over levensduur, het moment van reparaties of reparatiekosten zijn aannames. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Delen die niet als onderzocht vermeld staan in het betreffende rapport, zijn ook daadwerkelijk niet onderzocht.

Stalen en aluminium schepen

Bij een onderzoek naar de staat van de scheepshuid wordt de romp afgeklopt. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat bij een (plaatselijk) slechte conditie van de huid deze hierdoor kan worden beschadigd. Het risico hiervan is voor de opdrachtgever. Indien bij het afkloppen daartoe aanleiding bestaat, wordt plaatselijk de huiddikte gemeten.
Het meten van huiddikte van stalen of aluminium schepen is in de regel slechts mogelijk als de verflaag op de meetpunten wordt verwijderd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat deze kleine ‘beschadigingen’ weer worden bijgewerkt.
De huiddikte wordt gemeten op een zeer klein oppervlak. Een dergelijke meting geeft een indruk van de plaatselijke huiddikte, maar heeft de beperking dat niet de exacte huiddikte van het gehele oppervlak kan worden vastgesteld. Wij kunnen dan ook nooit uitsluiten dat in een later stadium blijkt dat er toch nog reparaties aan de huid moeten worden uitgevoerd. 

Ook kan op plaatsen waar aan de binnenzijde spanten, houten schotten, ballast, beton of tanks aanwezig zijn, de huiddikte niet dan wel slechts beperkt worden beoordeeld. Huiddikte meten van binnen uit is doorgaans niet of slecht mogelijk.

Polyester schepen

Bij onderzoek van de romp van een polyester schip wordt nauwkeurig onderzocht of er sprake is van delaminatie en/of zichtbare blaarvorming als gevolg van osmose. Het is echter een momentopname. Bij een verhoogd vochtgehalte van het laminaat kan toch op een later tijdstip blaarvorming optreden.
Ook wijzen wij u erop dat een lichte vorm van blaarvorming onder dikke (verf)lagen niet zonder destructief onderzoek kan worden vastgesteld.

Houten schepen

Een houten schip wordt afgeklopt, het vocht gemeten en (zo nodig) ‘geprikt’.

Bij een slechte conditie van houten schepen is beschadiging van houten onderdelen tijdens het onderzoek onvermijdelijk. Het risico hiervan is voor de opdrachtgever. 

Tijdens vorst kunnen houten schepen niet worden gekeurd.

Begrenzingen van de conditiekeuring

 • geen destructief onderzoek;
 • geen beoordeling van inwendige delen van de keerkoppeling;
 • geen beoordeling van werforiginele uitvoering;
 • geen beoordeling van tanks aan de binnenzijde tenzij snel en eenvoudig te openen inspectieluiken aanwezig zijn;
 • geen beoordeling van niet zichtbare en/of onbereikbare delen of onderdelen van het schip. Voorbeelden hiervan zijn delen van de romp,  onder/achter hijsbanden of hellingkarren, tanks, betimmering, isolatie, ballast e.d.;
 • geen beoordeling van de zeilen op snit;
 • geen beoordeling van de zeileigenschappen.

Specifieke eisen bij een conditiekeuring

 • Schepen dienen schoongespoten te worden aangeboden;
 • Een schip met een polyester en of houten romp dient na schoonspuiten goed droog te zijn  om een betrouwbare vochtmeting uit te kunnen voeren;
 • Bergruimtes en de te inspecteren delen moeten vrij toegankelijk zijn;
 • Voorafgaand aan de keuring mag de motor minstens 10 uur niet hebben gedraaid (moet volledig afgekoeld zijn);
 • De eigenaar van het schip moet toestemming geven voor het laten uitvoeren van een conditiekeuring.

Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Jachtexpert H.J. Musch van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.